ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Соколовський Андрій Володимирович (далі - "Виконавець"), який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:


1. ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Послуги - набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://sokolpro.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які ним надаються.

1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу.

1.5. Користувач - фізична особа, яка вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони - Виконавець та Користувач.

1.7. Курс - виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Курсу - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет і зміст Курсу, імена тренерів;

1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) Курсу;

1.8.3. Вартість Курсу.

1.8.4. Порядок оплати і т.д.

1.9. Відтворення (скачування) - така форма доступу Користувача до Курсу, при якому, здійснюється створення копії Курсу в електронній (цифровій) формі із збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без такого.

1.10. Пристрій - означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатну здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК , і ін.), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві консультаційні послуги в сфері інформаційних технологій, а саме організацію проходження Користувачем Курсу навчання (тренінгу) або майстер-класу (далі - "Курс") на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти і здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Курсу, який їм купується.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість навчальних годин або графік занять т.д.) навчального Курсу (тренінгу) погоджується Сторонами в Програмі навчального Курсу (тренінгу), яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Курсів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Курсів, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.


3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (майстер-клас чи тренінг) або у формі дистанційного відтворення Курсу на пристрої користувача (запису або прямої трансляції), відповідно до навчального плану і розкладу (графіка) занять, розроблених Виконавцем і які містяться в Програмі Курсу, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.

3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.

3.3. Доступ до уроків Курсу і решти контенту надається на термін 12 місяців або термін, зазначений в тарифному плані Курсу.

3.4. Матеріали і контент Курсу, опис яких позначено на Сайті знаком "*", носять необов'язковий характер і можуть надаватися на непостійній основі.

3.5. У разі наявних у Користувача питань за тематикою Курсу і відправлення їх Виконавцю шляхом заповнення Користувачем форми зворотного зв'язку в Особистому кабінеті Користувача, відповідь надається Виконавцем на електронну пошту Користувача.

3.6. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Курсу і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.7. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

3.8. Порядок акцепту:

3.8.1. Користувач вибирає Курс на сайті Виконавця або отримує рахунок на оплату зручним йому способом від Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

3.8.2. Після вибору необхідного Курсу (-ів) / послуги Користувач оформляє зручним йому способом заявку на консультацію або відразу переходить в кошик або до виставленого рахунку та здійснює оплату.

3.8.3. Якщо Курс / послуга надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу / послуги Користувач отримує посилання для доступу до цього Курсу, яке буде надіслано на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці Курсу / послуги.

3.8.4. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустимий.

3.8.5. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми, передбаченої у відповідній Програмі Курсу.

3.9. Виконавець і користувачі не підписують акти. Оплата підтверджує якість послуг.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідної Програми Курсу.

4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати їх матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.

4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять;

4.2.4. При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

4.2.5. Надати Користувачу доступ до Курсу протягом 24 годин відповідно до оплаченого тарифу.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Сумлінно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та практичні заняття, не пропускати їх без поважних причин.

5.2.2. Виконувати домашні завдання в рамках проходження Курсу, відповідно до вказівок Виконавця та / або його представників, і в терміни зазначені ними.

5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою Курсу.

5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

5.2.5. Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:

5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам приймати участь у Курсі і отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.

5.2.5.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

5.2.5.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.

5.2.6. У разі, якщо це передбачено Програмою Курсу - здати підсумковий внутрішній тест (іспит).


6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених Користувачем Курсів.

6.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти сплачені Користувачем за навчання, якщо Користувач прослухав більш ніж одне заняття Курсу і відмовився від Послуг.

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець повертає кошти тільки за ті заняття Курсу, що не були проведені Виконавцем. Проведені заняття Курсу в такому випадку не компенсуються.

6.6. У разі якщо Користувач відмовляється від навчання до початку Курсу (до першого онлайн входу в особистий кабінет), Виконавець повертає сплачений аванс в такому обсязі - в разі оплати всієї суми вартості Договору Користувачеві повертаються кошти в сумі 85% від сплачених коштів.

6.7. Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу і не може змінюватися.

6.8. Виконавець не несе відповідальності за додаткові нарахування, які може виробляти банк Користувача і / або платіжна система (LiqPay та інші) за переклад / повернення коштів.


7. ПОВЕРНЕННЯ СПЛАЧЕНИХ СУМ

7.1. Виконавцем передбачена можливість повернення коштів за придбаний цифровий продукт і / або послугу за запитом Користувача.

7.2. Термін гарантійного періоду визначається для конкретних продуктів або послуг індивідуально, і становить 24 години з моменту оплати для онлайн тренінгів, і 1 день для оффлайн тренінгів.

7.3. Від дати отримання Виконавцем запиту на повернення залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов'язаних з поверненням.

7.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Виконавець несе операційні витрати і коли він, користувач, вже почав користуватися послугами, тобто отримав доступ на свою електронну пошту до одного або декількох занять / уроків / модулів програми / курсу навчання або їх записів, протягом терміну відмови, Виконавець має право утримати з внесеної Користувачем суми суму вартості фактично наданих послуг (але не менше 15%), на момент отримання запиту на повернення.

7.5. Для того, щоб отримати відшкодування коштів Користувач повинен звернутися на е-mail технічної підтримки Виконавця: info@sokolpro.com. Всі заявки розглядаються протягом 1-72 годин.

7.6. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом переказу необхідної суми на VISA / MASTERCARD.

Тривалість транзакції - від 7 до 14 банківських днів.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Послуги виконавця і всі пов'язані матеріали надаються «як є», без явних або таких, що передбачаються гарантій. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом Користувача до послуг і пов'язаних матеріалами, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов'язаних матеріалів та використовує їх на власний ризик.

8.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, опосередковані або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язаних: а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів сша (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

8.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

8.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

8.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 10.1 .3 цього Договору.

8.7. У разі порушення Користувачем п. 13.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.


9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

9.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

9.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

9.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

9.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.


10. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Дія цього Договору припиняється:

10.1.1. По згоді сторін;

10.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

10.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 13.1 цього Договору.

10.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс.


11. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних.

11.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мету обробки і збору персональних даних.


12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

12.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

13.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиняткову, а також таку, що не передається та відкликається, ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

13.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікових даних для доступу до нього.

13.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

13.4. Разом з матеріалами, які створюються в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензовану, невиняткову, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

13.5. Зазначена в п. 13.4 даного Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.


14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

14.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

14.3. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

14.4. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

14.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

14.6. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.


15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець: Фізична особа-підприємець СОКОЛОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Контактна електронна адреса: info@sokolpro.com


info@sokolpro.com